ஸ்ரீ நாராயண‌ ஷூக்தம் | Mantraslokam | Tamil

ஸ்ரீ நாராயண‌ ஷூக்தம்


ஸஹஸ்ர ஷீர்ஷம் தேவம் விஷ்வாக்ஷம் விஷ்வஷ‌ம்புவம்
விஷ்வை நாராயணம் தேவம் அக்ஷரம் பரமம் பதம் 1

விஷ்வத: பரமான்னித்யம் விஷ்வம் நாராயணம் ஹரிம்
விஷ்வம் ஏவ இதம் புருஷ: தத்விஷ்வம் உபஜீவதி 2

பதிம் விஷ்வஸ்ய ஆத்மா ஈஷ்வரம் ஷாஷ்வதம் ஷிவமச்யுதம்
ராயணம் மஹாஜ்ஞேயம் விஷ்வாத்மானம் பராயணம் 3

நாராயண பரோ ஜ்யோதிராத்மா நாராயண: பர:
நாராயண பரம் ப்ரஹ்ம தத்த்வம் நாராயண: பர:
நாராயண பரோ த்யாதா த்யானம் நாராயண: பர: 4

யச்ச கிஞ்சித் ஜகத் ஸர்வம் த்ருʼஷ்யதே ஷ்ரூயதேऽபி வா
அந்தர்பஹிஷ்ச தத்ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித: 5

அனந்தம் அவ்யயம் கவிம் ஸமுத்ரேந்தம் விஷ்வஷ‌ம்புவம்
பத்ம கோஷ‌ ப்ரதீகாஷ‌ம் ஹ்ருʼதயம் ச அபி அதோமுகம் 6

அதோ நிஷ்ட்யா விதஸ்த்யாந்தே நாப்யாம் உபரி திஷ்டதி
ஜ்வாலாமாலாகுலம் பாதீ விஷ்வஸ்யாயதனம் மஹத் 7

ஸந்ததம் ஷிலாபிஸ்து லம்பத்யா கோஷ‌ஸன்னிபம்
தஸ்யாந்தே ஸுஷிரம் ஸூக்ஷ்மம் தஸ்மின் ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டிதம் 8

தஸ்ய மத்யே மஹானக்னி: விஷ்வார்சி: விஷ்வதோ முக:
ஸோஸக்ரவிபஜந்திஷ்டன் ஆஹாரம் அஜர: கவி: 9

திர்யகூர்த்வமத:ஷா யீ ரஷ்மய: தஸ்ய ஸந்ததா
ஸந்தாபயதி ஸ்வம் தேஹமாபாததலமாஸ்தக:
தஸ்ய மத்யே வஹ்னிஷிகா அணீயோர்த்வா வ்யவஸ்திதா: 10

நீலதோயத-மத்யஸ்த-த்வித்யுல்லேகேவ பாஸ்வரா
நீவாரஷூகவத்தன்வீ பீதா பாஸ்வத்யணூபமா 11

தஸ்யா: ஷிகாயா மத்யே பரமாத்மா வ்யவஸ்தித:
ஸ ப்ரஹ்ம ஸ ஷிவ: ஸ ஹரி: ஸ இந்த்ர: ஸோஸக்ஷர: பரம: ஸ்வராட் 12

ருʼதம் ஸத்யம் பரம் ப்ரஹ்ம புருஷம் க்ருʼஷ்ண பிங்கலம்
ஊர்த்வரேதம் விரூபாக்ஷம் விஷ்வரூபாய வை நமோ நம: 13

ௐ நாராயணாய வித்மஹே வாஸுதேவாய தீமஹி
தன்னோ விஷ்ணு: ப்ரசோதயாத்

ௐ ஷாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி:
ௐ ஷாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி: ॥

Comments